Generelle betingelser foredrag

Foredragsholderens afbud

Foredragsholderen kan melde afbud til et aftalt arrangement/aftale, hvis én af nedenstående årsager gør sig gældende:

Afbestilling og flytning

  • Sygdom – egen
  • Alvorlig sygdom i nær familie
  • TV-engagement på landsdækkende station, såfremt der afgives et varsel på mindst 8 dage med behørig dokumentation for det nye engagement.

    Såfremt foredragsholderen melder afbud, kan arrangementet flyttes uden ekstra gebyr.

Ved afbestilling indtil 4 uger før afholdelse betales 15 % af prisen. Ved afbestilling frem til 2 uger før afholdelse betales 25 % af prisen. Ved afbestilling mindre end 2 uger før afholdelse betales 50 % af prisen.

Det er muligt at flytte arrangementet/aftalen til et andet tidspunkt mod nedenstående gebyr; Indtil 6 uger før afholdelse betales 15 % af prisen. Fra 4-6 uger før afholdelse betales 25 % af prisen. Ved mindre end 4 uger til afholdes betales 50 % af prisen.

Kundens forpligtelser

Eventuelle offentlige afgifter, KODA og Gramex eller lign., betales af kunden og er foredragsholder og SPEAKERSlounge uvedkommende.

Kunden er forpligtet til at sikre, at de tekniske krav er opfyldt samt sikre, at alt virker på dagen, inden foredragsholder ankommer.

Det er ikke tilladt at optage, transmittere eller live-streame – dette gælder både billede og lyd – uden skriftlig accept fra foredragsholderen.

Foredragsholderens rettigheder

Foredragsholderen er berettiget til at undlade at opretholde aftalen, såfremt kunden ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af, at foredragsholder efter at have indfundet sig hindres i at opretholde aftalen som aftalt, er foredragsholder berettiget til det fulde honorar.

Betalingsbetingelser

Faktura vil blive fremsendt senest 1 uge før afholdelse. Transport efterfaktureres efter faktiske udgifter.

Ændringer

Enhver ændring i forhold til det aftalte kan kunne finde sted ved skriftlig accept fra foredragsholder.

Gyldighed

Denne kontrakt er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog foredragsholder i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre afholdelse på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler eller andre uforudsete hændelser.
Kontrakten er først bindende, når foredragsholderen har skriftig accept på mail samt accepteret tilbud sendt til kunden.

da_DKDanish